Your search results

הדרישות וההליך לנטילת משכנתה

תנאים לקבלת משכנתה בברלין

על מנת לקבל משכנתה מהבנק הגרמני, על הנכס לעמוד במספרmortgage in Berlin קריטריונים.
לפני הכל, כדאי שהנכס יהיה ממוקם בשכונה או באזור טובים יחסית, זאת משום שבמקרה אי עמידה בתשלומי ההלוואה יוכל הבנק למכור את הנכס בקלות ובמהירות. רצוי שהנכס המיועד לרכישה יהיה מושכר לשוכרים או לפחות יציג מסמך המעיד על השכרתו הקרובה. בנוסף לכך, רצוי שמחירו של הנכס לא יהיה נמוך מדי – לא פחות מ-50,000 אירו, אך ישנם בנקים הדורשים שהמחיר לא יהיה נמוך מ-100,000 אירו. על נוטל המשכנתה להציג לבנק הלווה (בשפה הגרמנית כמובן) את כל המסמכים המעידים על מצבו הכלכלי (כושר ההשתכרות וגובה ההון העצמי), מסמכים המעידים על בעלותו על הנכס ומסמכים המעידים על רכישת פוליסת ביטוח למשכנתה. כמו כן, יש להצטייד בצילום דרכון.

מה תידרש לצורך המשכנתה

פוליסת ביטוח למשכנתה

בדומה לחוק הישראלי, גם החוק הגרמני דורש מנוטלי משכנתאות לבטח את עצמם ואת נכסם. מדובר בביטוח חיים, בו המוטב הוא הבנק. מחירי פוליסות ביטוח נעים בין 200-500 אירו בשנה.

הערכת שמאי מקרקעין

על מנת לקבל משכנתה מהבנק הגרמני, בדיוק כפי הנהוג בישראל, יש צורך לפנות לשמאי מקרקעין מקצועי להערכת שוויו הריאלי של הנכס. אולם להבדיל מהמערכת הבנקאית בארץ, בגרמניה ניתן לשכור את שירותיו של שמאי מקרקעין ניטרלי, שלא קשור לבנק.

הליך קבלת המשכנתה

נקודת ההתחלה של הליך קבלת המשכנתה חייבת להיות בסקר שוק של המערכת הבנקאית הגרמנית. כלומר, חשוב לבדוק מספר בנקים בתחום המשכנתאות ואת התנאים שהם מעניקים למשקיעים. לאחר מכן, יש לגשת לבנק שנבחר באופן עצמאי ולהגיש לו את כל המסמכים המוזכרים לעיל. על מבקש המשכנתה יהיה לחתום על פתיחת תיק ולהמתין עד 14 יום לקבלת תשובה סופית מהבנק, שכוללת את גובה הריבית עליה החליט הבנק ביחס לתיקו האישי של המשקיע.

Compare Listings